Cerrar

es | val   

AVÍS LEGAL 15-abril-2015

Condicions generals d’accés i ús del portal www.emprenemjunts.es

Publicado por admonEJS
lunes, 27 de julio de 2015

AVÍS LEGAL 15-abril-2015

Condicions generals d’accés i ús del portal 

www.emprenemjunts.es

El portal «emprenemjunts» és un projecte promogut pels CEEI-CV (Centres Europeus d’Empresa i Innovació de la Comunitat Valenciana) i finançat per l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial de la Generalitat Valenciana) i el Fons de Desenvolupament Regional (FEDER).

El CEEI València, en l’àmbit del portal «emprenemjunts», actua en nom dels CEEI de la Comunitat Valenciana.

 1. DADES IDENTIFICATIVES

Per tal de fer complir el disposat en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Servicis de la Societat de la Informació y de Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa de la identificació del titular del domini d’Internet:

- Denominació social: Centre Europeu d’Empreses i Innovació València (CEEI València)

- Domicili social: Avda. Benjamín Franklin, 12, Parc Tecnològic, 46980 Paterna (València)

- Adreça web: http://www.emprenemjunts.es

- Correu electrònic: informacion@ceei.net

- Telèfon: 96 199 42 00

- CIF: G.46948238

El portal es divideix en diferents canals, els quals incorporen els seus propis continguts i poden ser d’àmbit territorial o temàtic.

El contingut de cada canal és responsabilitat de l’entitat que s’identifica en ell (d’ara endavant «entitats encarregades de canal»).

 1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS

L’ús del portal web http://www.emprenemjunts.es (d’ara endavant la web o el portal) per part de l’usuari constitueix per ell mateix la seua acceptació de les presents condicions generals d’accés i ús. En conseqüència, si l’usuari no les accepta, s’ha d’abstenir d’utilitzar este lloc web.

 1. ÀMBIT DE LA WEB I RESPONSABILITAT DE L’USUARI DE LA WEB

L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i les bones costums generalment acceptades.

L’usuari ha d’abstenir-se de qualsevol ús que puga danyar el funcionament del portal, els servicis informàtics o la base de dades de CEEI València o de la resta de les entitats encarregades de canal.

 1. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

CEEI València i la resta de les entitats encarregades de canal no es fan responsables dels danys que pogueren produir-se amb l’accés o l'ús de la informació de la pàgina web. Així mateix, no es responsabilitzen dels danys o perjudicis que es poden produir per interferències, interrupcions, avaries, deficiències de funcionament o fallades de seguretat en les xarxes de comunicacions no controlades per elles i en general a les alienes a la voluntat de CEEI València o de la resta de les entitats encarregades de canal, així com per la vulneració de la confidencialitat, accés indegut a la informació o a les dades personals o altres danys causats per qualsevol causa no imputable a elles; i en general, els originats per causes de força major o per l’ús indegut de la clau d’accés per tercers no autoritzats.

CEEI València i la resta de les entitats encarregades de canal no garanteixen la exactitud i fiabilitat de la informació o el contingut de la pàgina web i queden exemptes de qualsevol responsabilitat per les omissions, els errors, les pèrdues d'informació o qualsevol altre tipus similar alien a la seua voluntat.

La informació que apareix a la web és la vigent en la data de la seua última actualització. CEEI València i la resta de les entitats encarregades de canal es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació de la web.

La web no es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar. No obstant això, CEEI València i la resta de les entitats encarregades de canal es reserven la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, els canvis o les modificacions que consideren oportuns, amb la possibilitat de fer ús d’esta facultat en qualsevol moment i sense avís previ.

CEEI València i la resta de les entitats encarregades de canal exclouen qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de la informació entre usuaris. Queda prohibit qualsevol tipus de transmissió de les dades que els usuaris puguen realitzar a estes o mitjançant esta pàgina web o altres accessos controlats per CEEI València o per la resta de les entitats encarregades de canal, que infringisquen els drets de propietats de tercers, el contingut del qual siga amenaçant, difamatori, o obscè, o la transmissió de qualsevol altre tipus de material que constituïsca o incite a una conducta que es puga considerar una ofensa penal.

 1. POLÍTICA ANTI-SPAMMING

El CEEI València i la resta de les entitats encarregades de canal desaproven els missatges electrònics denominats SPAM (enviament massiu i continuat al correu electrònic de missatges publicitaris, normalment comercials, dirigits a una pluralitat de persones i no sol·licitats). Per això, en cas de desitjar donar-se de baixa d'alguna o totes les llistes de distribució a les quals estiga inscrit, podrà posar-se en contacte amb CEEI València per sol·licitar que els nostres enviaments es repetisquen en el futur, en l’adreça indicada a l’apartat 1 de les presents condicions d’ús.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

La visita a esta web no suposa que l’usuari estiga obligat a facilitar cap informació sobre ell mateix. En cas que l’usuari proporcione alguna informació de caràcter personal, les dades arreplegades en esta web seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal dins del marc de la legislació espanyola. Les dades facilitades pels usuaris s’incorporaran als fitxers de caràcter personal, dels quals són responsables CEEI València i la resta de les entitats encarregades de canal, segons corresponga, on es conservaran de manera confidencial. Per tal d’exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició que la llei atorga a l'interessat, este podrà dirigir-se per escrit, acompanyant còpia del seu DNI o document equivalent, a l'adreça postal que s'indica a l'apartat 1 d'estes condicions d'ús.

 1. ÚS DE GALETES

L’accés a esta web pot implicar la utilització de galetes. Les galetes són xicotetes quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recorde determinada informació que posteriorment llegirà només el servidor que el va implementar. L’usuari que no desitge l'ús de galetes, podrà desactivar-les a les Ferramentes del seu navegador.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Esta web i els continguts que allotgen estan protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual i Industrial. No podran ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió, transformació, excepte l’expressament permesa per CEEI València o per alguna de les entitats encarregades de canal, segons corresponga. L’accés a esta web no atorga als usuaris drets ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial dels continguts que allotgen este lloc.

CEEI València i la resta de les entitats encarregades de canal es reserven la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguen contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de propietat industrial o intel·lectual.

 1. CONDICIONS D’ÚS DE LA INFORMACIÓ I DOCUMENTS REUTILITZABLES

En el present portal, en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen informació i documents reutilitzables relatius a l’activitat del CEEI València.

Les condicions d’ús següents vincularan qualsevol usuari o agent reutilitzador pel mer fet de fer ús dels documents sotmesos a ella.

9.1. Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual.

Les presents condicions d’ús permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles. Entenem per reutilizació l’ús de documents que obren en poder del CEEI València i que estan publicats en este portal dins de l‘apartat de «Llei de Transparència», per persones físiques o jurídiques, amb fins comercials o no comercials, sempre que este ús no constituïsca una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a mode il·lustratiu, activitats com ara la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document comprèn qualsevol tipus d'informació independentment del seu suport tant material com electrònic, així com la seua forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o «en brut».

Esta autorització suposa, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, en el seu cas, corresponent a estos documents, amb autorització de la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per a desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i amb qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim que permet la Llei.

9.2. Condicions generals per a la reutilització.

Són d’aplicació les següents condicions generals per a la reutilització dels documents sotmesos a elles:

 1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
 2. Cal citar la font dels documents objecte de la reutilització. Esta cita es podrà realitzar de la següent manera: «Origen de les dades: web del CEEI València».
 3. S’ha de mencionar la data de la última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que estiguera inclosa al document original.
 4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que el CEEI València (titular de la informació reutilitzada) participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que es duga a terme amb ella.
 5. S’han de conservar sense alterar ni suprimir les metadades sobre la data d'actualitació i les condicions de reutilització aplicables incloses, en el seu cas, al document posat a disposició per a la seua reutilització.

9.3. Exclusió de responsabilitat.

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització pel seu propi compte i risc, amb la responsabilitat exclusiva de respondre davant de tercers per danys que pogueren derivar-se d’ella.

CEEI València no serà responsable de l’ús que de la seua informació facen els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys patits o les pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de la informació reutilitzada.

CEEI València no garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, així com tampoc no assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut a ells.

9.4. Responsabilitat de l’agent reutilitzador.

L’agent reutilitzador està sotmés a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic i entitats assimilades, incloent el règim sancionador previst en l’article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, així com per la legislació civil, penal o administrativa que resulte d’aplicació.

 1. JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les normes d’ús que s'indiquen al present Avís Legal es regeixen per la normativa legal espanyola i l'accés a la pàgina web suposa la seua plena acceptació. En qualsevol discrepància que puga sorgir quant a la interpretació, el compliment i/o l’execució de les presents normes, les parts se sotmetran expressament a la Jurisdicció dels Jutges dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció de València, amb renúncia expressa a qualsevol altra Partida Judicial o qualsevol for que els poguera correspondre.

5
visitas hoy 24 · visitas total 105.351

Usuario: admonEJS

Canal: Emprenemjunts

Url: http://www.emprenemjunts.es/?op=63&n=1045

Comentarios

_B60120

_B60120 - 13-10-2016

Eliminar perfil y todos mis datos

Hola,

He accedido a mi cuenta porque quiero darla de baja pero no lo he conseguido. Me gustaría que mi perfil sea completamente eliminado de esta plataforma así como todos mis datos.

Gracias y quedo a la espera.

Paula Serrano Yuste

paula.serranoyuste@gmail.com

Usuario sin logear

Envía tu comentario

Debes iniciar sesión - Hoy 16:19

Título:

Comentario:

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio.
Al continuar con la navegación consideramos que aceptas su uso y nuestra política de cookies.

Aceptar